Reakce na otevřenou výzvu společnosti Home credit

Společnost Home credit vyzvala společnost Člověk v tísni ke zveřejnění podrobné metodiky výpočtu a konstrukce Indexu predátorského úvěrování. Tuto výzvu plně akceptujeme.

 

Od počátku jsme prezentovali volbu parametrů IPU, jako výsledek našich zkušeností s jednotlivými riziky spojenými se zadlužováním. Z této definice je zřejmé, že jsme nikdy neprezentovali IPU jako jediný možný a objektivní pohled na problematiku. Při koncepci indexu jsme kladli maximální důraz na přehlednost parametrů a možnost změny. Následující praxe většiny společností prokázala schopnost těchto společností se orientovat v jednotlivých parametrech a zlepšovat dílčí výsledky.

 

Relevantnost volby těchto parametrů potvrdil také výzkum prezentovaný ministerstvem financí na počátku tohoto týdne, jehož výsledky byly alarmující. Výzkumníci zjistili, že lidé v naprosté většině případů nečtou a nerozumí smluvním podmínkám stejně jako pouze 6% respondentů si myslí, že ví co je rozhodčí doložka. Právě na tyto oblasti jsme se před téměř dvěma lety zaměřili i my. Odmítáme proto výtky společnosti Home credit, že bychom prezentovali subjektivní pohledy jako fakta. Vždy jsme si byli vědomi subjektivity naší koncepce, přesto věříme, že tato koncepce přispěla k vyšší transparentnosti v oblasti spotřebitelských úvěrů velkých společností.

 

Na výtku, že předkládáme mylné údaje bez konkrétních příkladů nemůžeme reagovat. Odmítáme však výtku, že srovnáváme odlišné obchodní modely. Obchodní model je zcela autonomní záležitostí jednotlivých společností. My jsme se zaměřili na bonitního spotřebitele, který se zajímá o úvěr ve výši 30.000 Kč u velkých nebankovních společností. S přístupem požadovaným společností Home credit by nebylo možné srovnávat produkty v celé řadě oblastí (např. mobilní operátoři, automobily, atd.), kde jednotlivé společnosti využívají odlišných obchodních modelů.

Metodika výpočtu dílčích indikátorů

 

1. Srozumitelnost:
Zdůvodnění: Vycházíme z předpokladu, že ke zvážení všech potenciálních rizik je nezbytné porozumět smluvním podmínkám, které jsou pro budoucí vztah věřitele a dlužníka závazné. Ačkoli je srozumitelnost textu ovlivněna, kromě jeho délkou, také zvolenou stylistikou, rozsah je objektivně měřitelný.

 

Výpočet: Srozumitelnost je tedy vyjádřena počtem všech znaků včetně mezer smluvních podmínek (respektive počtem normostran). Tam, kde dochází k odkazování na další dokumenty (info o osobních údajích, info o rozhodčích doložkách, atd.) jsme započítali i tyto dokumenty. To se netýká společnosti Home credit, která má všechny informace v jednom dokumentu. U HC započteno 56111 znaků, resp. 31 nms.

 

2. Cena produktu:
Zdůvodnění: Cenu produktu neposuzujeme z pohledu výhodnosti, ale s ohledem na schopnost klienta splácet svůj závazek. Čím je cena vyšší, tím je také vyšší riziko prodlení se splátkou.

 

Výpočet: Při výpočtu ceny vycházíme striktně z úvěrových kalkulaček jednotlivých společností na jejich internetových stránkách. Cena je vyjádřena absolutní hodnotou, kterou spotřebitel přeplatí celkem nad rámec jistiny. U HC bylo započítáno 5808 Kč (12x2984-30000)

 

3. Využívání úpravy úroku z prodleni:
Zdůvodnění: Výše úroků z prodlení je upravena standardně v občanském zákoníku. Využívání vlastní úpravy výše úroků z prodlení zatěžuje v konkrétních případech dlužníky několika násobně vyšší sazbou, než je zákonná. Cílem tohoto indexu je využívání standardní definice platné dle občanského zákoníku.

 

Výpočet: U společností, které tuto úpravu využívají započítáváme hodnotu 1, u společností, které tuto úpravu nevyužívají započítáváme hodnotu 0.

 

4. Sankce:
Zdůvodnění: Sankce představují podstatné riziko pro dlužníka, který se dostane do prodlení. Znalost potenciální výše sankcí, které bude dlužník povinen zaplatit v případě prodlení proto představuje jednu z klíčových podmínek odpovědného zadlužování. Tento parametr je výsledkem modelového výpočtu.

 

Výpočet: Dle stejné metodiky jsou započítány všechny sankce (sankce, úroky z prodlení, zpoplatněné upomínky), které klientovi hrozí v případě posunu se splácením o 30 dní. V případě společnosti HC bylo postupováno následovně: po 7 dnech prodlení byla započítána sankce ve výši 15% z dlužné splátky, zároveň upomínka za 120 Kč a každý další týden prodlení upomínka za 360 Kč. Zároveň byly počítány úroky z prodleni ve výši 0,08% z dlužné částky. Jelikož v jednom textu společnost HC používá termín dlužná splátka, tak za dlužnou částku jsme pro potřeby výpočtu považovali celkový úhrn dluhu, který klient vůči HC má bez sankcí a již započtených úroků z prodlení. Na tento aspekt jsme společnost HC upozorňovali v červnu 2009, abychom společnosti poskytli dostatečný čas k implementaci případných změn. Celkem jsme u společnosti HC započítali sankce v souhrnné výši za jeden rok 31211 Kč.

 

5. Využívání rozhodčích doložek (RD):
Zdůvodnění: Klíčovým aspektem při posuzování rizikovosti úvěru je způsob řešení potenciálního vzniklého sporu. Rozhodčí doložky adhoc uplatňované u většiny zkoumaných společností vystavují dlužníka riziku, že spor mezi ním a věřitelem nebude posuzovat nezávislý soud, ale na věřiteli závislý rozhodce.

 

Výpočet: Proto u společnosti, která využívá RD započítáváme hodnotu 1, u společnosti, která RD nevyužívá započítáváme hodnotu 0. Nezohledňujeme duální RD, které mimochodem využívá také Cetelem. Vycházíme z toho, že v naprosté většině případů spor vyvolává věřitel a po podaní rozhodčí žaloby již klient nemá možnost si zvolit, kde bude spor řešen. U HC bylo započítáno 1.

 

Jednotlivé dílčí indexy vyjadřují vztah konkrétní hodnoty k průměrné hodnotě. Zároveň mají indexy relativně stejnou váhu, tedy žádný dílčí index není násoben jakýmkoli koeficientem. Výsledný IPU je aritmetickým průměrem dílčích indexů. Pro výpočet sankcí bylo využito identického modelového příkladu klienta, který si půjčil 30.000 Kč se splatností na dobu jednoho roku. Se splácením se přitom tento klient dostal do prodlení 30 dní.

 

Tabulka: Konkrétní hodnoty započtené u jednotlivých zkoumaných společností

 

Cílem IPU není skandalizace jednotlivých společností, ale motivace těchto společností ke zvyšování transparentnosti jejich produktů, což důsledně zdůrazňujeme ve všech tiskových zprávách, které se IPU týkají. Od samého počátku jsme připraveni komunikovat s jednotlivými společnostmi, což se také ve většině případů podařilo. Společnost Home credit dokonce před rokem významně zkrátila a zjednodušila smluvní podmínky, což vedlo ke zlepšení pořadí mezi ostatními společnostmi. I nadále jsme otevřeni jakékoli komunikaci, kterou vnímáme jako efektivní prostředek ke zlepšení podmínek na trhu s nebankovními úvěry. Od června 2009 došlo k významnému zlepšení u většiny analyzovaných společností, které ve svých změnách jdou často daleko nad rámec toho co jim zákon ukládá. Věříme proto, že se podaří motivovat tyto společnosti k dalším změnám, především v oblasti rozhodčích doložek. Pokud by tento institut společnosti přestaly využívat, ztratil by IPU smysl, jelikož by kultivační roli převzali obecní soudy.